Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Birliğimiz KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (“KUTSO” veya “Oda”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSU

KUTSO, siz katılımcılardan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres: 75.Yıl Mahallesi Bekir Sıtkı Paşa Caddesi No:37 Merkez/Kütahya
Telefon: 0 (274) 228 32 32
Fax : 0 (274) 228 04 40
Web Adresi : www.kutso.org.tr
E-Mail Adres : [email protected]

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KUTSO, ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum tarihi, kimlik numarası;
(ii) İletişim Bilgileriniz: e-posta, iş telefon, cep telefonu;
(iii) Mesleki Deneyime İlişkin Veriler: Eğitim durumu, en son derece alınan üniversite, unvan
(iv) Diğer Kişisel Veriler: Cinsiyet.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Ege’nin Girişimci Kadınları Yarışması kapsamında KUTSO ile ilişkiniz çerçevesinde elde edilen kişisel verileriniz proje çalışmalarının yapılması ve proje kapsamındaki faaliyetlerden yararlandırılmanız amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; proje paydaşı olan TEPAV ile KUTSO ve belirli kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecek, kazanan şirketlerin isimleri KUTSO resmi internet sitesi, KUTSO sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KUTSO kişisel verilerinizi Birliğimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, 75.Yıl Mahallesi Bekir Sıtkı Paşa Caddesi No:37 Merkez/Kütahya adresini kullanmak suretiyle Kurumumuza iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Anketi Dolduran Kişinin Dikkatine;
Ege’nin Girişimci Kadınları Yarışması katılım kapsamında doldurmuş olduğum işbu ankette yer alan kişisel veri niteliğindeki verileri, veri sahibi ilgili kişi adına paylaşmaya yetkili olduğumu, bu süreçte Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerekli tüm önemlerin alındığını, paylaşmış olduğum kişisel veriler neticesinde doğabilecek tüm hukuki sorumluluğun şahsıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.